Wersje językowe
Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem

  http://www.daintywolf.com/

   

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem

http://www.daintywolf.com/ jest

Diana Wilczek-Kabacińska – Firma produkcyjna
75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 16/4,
NIP 6692463178, REGON 381222484

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem

  http://www.daintywolf.com/

   

 2. Złożenie skutecznego zamówienia jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

   

 3. Regulamin jest częścią umowy zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.

   

 4. Przez Kupującego należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania samodzielnych czynności prawnych zgodnych z przepisami prawa oraz posiada własne konto poczty elektronicznej.

   

 5. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu Cywilnego.

   

 6. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Sprzedający nie posiada odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w stosunku do osób lub podmiotów niebędących Konsumentami

   

 7. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

   

 8. Sprzedający na stronie internetowej sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia produktów, dokładając wszelkich starań, aby zdjęcia były najwyższej jakości i ja najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

   

 9. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   

 10. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i stanowią ceny brutto czyli zawierają wszystkie składniki w tym należyte podatki.

   

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego Sprzedającego, wprowadzania nowych produktów, usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian.

   

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem

  http://www.daintywolf.com/

  Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją internetowego formularza zamówienia.

   

 2. Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduje się pod adresem

  https://daintywolf-pl.shoplo.com/strona/tabela-rozmiarow

   

 3. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie poprawnego zakończenia procesu zakupowego zdefiniowanego w formularzu zamówienia systemu sklepowego znajdującego się na stronie:http://www.daintywolf.com/.

   

 4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad technicznych i prawnych oraz wprowadzonego leganie do obrotu. Obowiązki Konsumenta kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

   

 5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po stronie Kupującego leży obowiązek podjęcia decyzji dotyczącej sposobu realizacji pozostałej części zamówienia – częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, wydłużenia czasu oczekiwania na zamówienie, zamiana brakującego produktu.

   

 6. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie:
  http://www.daintywolf.com/, który klient otrzymuje na internetowy adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

 7. Zapłaty za zamówienie można dokonać poprzez płatność PayPal, oraz płatności świadczone przez firmę Blue Media S.A oraz kartą w systemach:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w określonym w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczane są przez firma kurierską wybraną przez Sprzedającego. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.Przesyłka zostaje wysłana nie później niż 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

   

 2. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie

  http://www.daintywolf.com/

 3. Nie wszystkie kody rabatowe łączą się z promocjami w naszym sklepie.

   

§3 Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

   

 2. Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności tytułem rękojmi, jeśli konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.

   

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć konkretne oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt lub usunie wadę.

   

 4. Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

   

 5. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna. Jeśli tylko część produktów za zamówienia posiada wady Konsument ma prawo odstąpienia od umowy jedynie w przypadku rzeczy wadliwych.

   

Konsument zgłaszający reklamację, powinien przesłać na adres e-mail: daintywolf.contact@gmail.com oświadczenie reklamacyjne, dowód zakupu produktu oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar paczką wraz z dopiskiem REKLAMACJA na adres:

DAINTY WOLF
ul. Waryńskiego 16/4
75-541 Koszalin

 1. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę produktu wraz z krótkim opisem, numer zamówienia, dane reklamującego (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) wraz z szczegółowym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.

   

 2. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi kosztów związanych ze zwrotem wadliwego towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.

   

 3. Jeżeli nie będzie możliwości naprawy lub wymiany zakupionego towaru na nowy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany towaru na inny.

   

 4. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia jej w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasu transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta oraz doręczyciela.

   

 5. Reklamacje są rozpatrywane w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod wskazany przez Sprzedającego adres.

   

 6. O wynikach reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

   

 7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a Konsument nie skorzysta z możliwości zamiany produktu na nowy lub na inny produkt, otrzyma on zwrot wartości zamówienia na konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

   

§4 Zwrot i wymiana

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny.

   

Kupujący zwracając towar jest zobowiązany przesłać sprzedającemu jednoznacznie brzmiące oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające: informację o odstąpieniu od umowy wraz z powołaniem się na powyższą ustawę, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, imię , nazwisko oraz adres Konsumenta na adres e-mail: daintywolf.contact@gmail.com oraz odesłać towar przesyłką z dopiskiem ZWROT na adres:

 

DAINTY WOLF
ul. Waryńskiego 16/4,
75-541 Koszalin

 

 1. Towar odesłany przez konsumenta powinien być nieuszkodzony, wraz z metkami oraz plombami sznurkowymi. W przypadku posiadania naklejek higienicznych powinny być one nienaruszone. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

   

 2. W przypadku odstąpienia umowy na zasadach zawartych w §4 punkt 1 Regulaminu, Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązaniu do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

   

 3. Koszty zwrotu produktu leżą po stronie Konsumenta.

   

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie płatności nie później niż 14 dni roboczych od momentu otrzymaniu zwrotu towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

   

 5. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: daintywolf.contact@gmail.com

   

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

   

 1. Świadczenia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu potrzeb zindywidualizowanych

   

 2. Zamówienia produktów niestandardowych na specjalne życzenie klienta indywidualnego (zmiany techniczne, niestandardowy rozmiar)

   

 3. Zniszczenia, uszkodzenia produktu, lub jeśli nosi on wyraźne ślady użytkowania przez Konsumenta mimo, nie zarwania plomb sznurkowych, metek oraz naklejek higienicznych.

   

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

   

Administratorem danych osobowych jest :

DW – Firma produkcyjna
75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 16/4,
NIP 6692463178, REGON 381222484

 1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

   

 2. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego na adres poczty e-daintywolf.contact@gmail.com

   

 3. Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

 4. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach:

   • -realizacji umowy sprzedaży

   • -prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy

   • -badania skuteczności działań marketingowych

   • -badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży

   • -potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową

   • -obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów
 5. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 4, Sprzedawca zbiera następujące rodzaje danych:

   • -dane konta użytkownika – umożliwiające dostęp do konta klienta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   • -podstawowe dane osobowe - przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   • -dane adresowe - dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   • -dane kontaktowe - obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   • -dane o logowaniu - weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)

   • -historia transakcji - utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)

   • -dane o płatności - wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • -dane o dostępie - badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym w pierwszej kolejności rozpatrywane są w sposób polubowny na podstawie art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

   

 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

   

 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl